Dokumenty

Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej:


• numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów;
• podstawa nabycia ( jeden z wymienionych dokumentów):
wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.;
• kopia mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej;
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań, decyzja o warunkach zabudowy jeśli została wydana;
• kopia umowy przedwstępnej jeśli została zawarta;
 

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej:


• numer księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków;
• podstawa nabycia ( jeden z wymienionych dokumentów):
wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.;
• kopia mapy ewidencyjnej lub mapy zasadniczej;
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań, decyzja o warunkach zabudowy jeśli została wydana;
• kopia umowy przedwstępnej jeśli została zawarta;
• fotokopia części projektu technicznego w zakresie ogólnej charakterystyki budynku, parametrów techniczno-użytkowych, rzuty kondygnacji;
• ewentualnie inwentaryzacja powykonawcza jeśli była wykonywana;
• pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania;
• dla budynków w trakcie realizacji inwestycji: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dziennik budowy (do wglądu);
• uproszczony kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji;

Wycena prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego/użytkowego:


• numer księgi wieczystej;
• podstawa nabycia ( jeden z wymienionych dokumentów):
wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny etc.;
• kopia umowy deweloperskiej z załącznikami, umowy przedwstępnej jeśli została zawarta;

Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:


• numer księgi wieczystej jeśli została założona;
• zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu;
• podstawa nabycia ( jeden z wymienionych dokumentów):
wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny, przydział na lokal wydany przez spółdzielnię, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia

 

Wycena wartości przedsiębiorstwa:


Niezbędna dokumentacja w zależności od celu wyceny, formy prawnej prowadzonej działalności, rodzaju księgowości, daty wyceny:
• sprawozdania finansowe optymalnie za ostatnie 3-5 lat - bilans, rachunek zysków i start, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa, ewentualnie noty i objaśnienia, opis zasad rachunkowości spółki, wydruki z ksiąg inwentarzowych z tabelami amortyzacyjnymi i wartościami początkowymi środków trwałych oraz wszelkie informacje o składnikach pozabilansowych, które powinny zostać uwzględnione w wycenie (np. zobowiązania czy wierzytelności pozabilansowe, zamortyzowane aktywa czy nie ujęte w dokumentacji itd.), umowa spółki, operaty szacunkowe nieruchomości jeśli były wykonywane;
• wydruki z księgi przychodów i rozchodów (lub innej dokumentacji w zależności od sposobu prowadzonej księgowości);
- wydruki z rejestrów ewidencji środków trwałych (jeśli istnieje majątek zamortyzowany, również wydruk archiwalny w zakresie zamortyzowanych środków trwałych przedstawiających majątek przedsiębiorstwa z ujętą wartością początkową;
- wykaz towarów i materiałów (stan magazynowy itp.);
- informacje lub zaświadczenia (lub w innej wiarygodnej formie) o stanie sald kont firmowych na datę wyceny;
- informacje lub zaświadczenia (lub w innej wiarygodnej formie) o stanie zobowiązań wobec ZUS i US na datę wyceny (opcjonalnie);
- informacje lub zaświadczenia (lub w innej wiarygodnej formie) o stanie lub braku ewentualnych innych zobowiązań lub należności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
- umowy najmu lub inne umowy dotyczące prawa do korzystania z miejsca rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej (opcjonalnie);
- informacje o innych niewymienionych składnikach majątkowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą mogących mieć istotne znacznie;

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

Poniższa lista ma charakter ogólny i zależnie od zaawansowania procesu sprzedaży, stanu prawnego nieruchomości, może podlegać modyfikacji na poszczególnych etapach:


Sprzedaż działki niezbudowanej:


• odpis z księgi wieczystej lub wskazanie numeru;
• wypis z rejestru gruntów (+ wyrys jeśli działka jest odłączana z księgi wieczystej )
• zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku (może być wypis z planu wskazane jest zamieszczenie w zaświadczeniu stwierdzenia, czy w planie nieruchomość przeznaczona jest do zalesienia)
• zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego – potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.
• decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
• umowa nabycia nieruchomości,
• postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia
• jeśli nabyto nieruchomość w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
• jeśli sprzedawana działka powstała w wyniku podziału nieruchomości (dokonanego przez obecnego właściciela):
- decyzja podziałowa – z pieczęcią, że jest ostateczna
- wypis i wyrys z rejestru gruntów – dla sprzedawanej działki
- wypis i wyrys na działki powstałe w wyniku podziału – jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej
- wykaz zmian danych ewidencyjnych lub odpis tego wykazu – jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej
 

Sprzedaż działki zbudowanej domem jednorodzinnym:


• odpis z księgi wieczystej lub wskazanie numeru;
• wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków (+ wyrys jeśli działka jest odłączana z księgi wieczystej)
• dokumentacja techniczna budynku
• pozwolenie na użytkowanie budynku lub dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy;
• decyzja o wysokości podatku od nieruchomości;
• zaświadczenie z gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku;
• zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego – potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.
• umowa nabycia nieruchomości,
• postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – jeśli nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia
• jeśli nabyto nieruchomość w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
• zaświadczenie dotyczące tego, że nikt nie jest zameldowany w domu
• zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uchwałą Rady Miasta/Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;

Sprzedaż prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:


• odpis z księgi wieczystej lub wskazanie numeru;
• zaświadczenie, z którego wynika, że gmina nie ma prawa pierwokupu lokalu wynikającego z ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji,
• umowa nabycia lokalu,
• postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy nabyto lokal w drodze dziedziczenia
• w przypadku nabycia lokalu w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
• W przypadku zakupu lokalu z kredytu i ustanawiania hipoteki potrzebne będą:
- umowa kredytu
- zaświadczenie/oświadczenie banku o udzieleniu kredytu i wysokości zabezpieczenia
• Ponadto kupujący mogą oczekiwać od sprzedających lokal przedłożenia następujących dokumentów.
- zaświadczenia stwierdzającego, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
- zaświadczenia zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości w opłatach.
- Świadectwa charakterystyki energetycznej;
 

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:


• zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu (zaświadczenie do sprzedaży);
• odpis z księgi wieczystej lub wskazanie jej numeru, jeżeli została dla prawa do lokalu założona;
• umowa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przydział;
• postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy prawo do lokalu nabyto drodze dziedziczenia;
• w przypadku nabycia prawa do lokalu w drodze spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.
• W przypadku zakupu prawa do lokalu z kredytu i ustanawiania hipoteki potrzebne są dodatkowo
-umowa kredytu
-zaświadczenie/oświadczenie banku o udzieleniu kredytu i wysokości zabezpieczenia
Ponadto kupujący mogą oczekiwać od sprzedających prawa do lokalu przedłożenia następujących dokumentów.
• Zaświadczenia stwierdzającego, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
• Świadectwa charakterystyki energetycznej