WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA

Wyceny przedsiębiorstwa

  Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstwa przygotowujemy m.in. w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjna nr 5: „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w 2011. Preferujemy sprawdzony i polecany przez nas, zarówno w procesach sądowych (pełniąc funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw) jak również w negocjacjach biznesowych, model oszacowania wartości przedsiębiorstwa w dwóch etapach:

 • Etap nr I wycena metodą majątkową (skorygowanych aktywów netto) gdzie podstawą wyceny są sprawozdania finansowe;
 • Etap nr II wycena metodą dochodową, na podstawie generowanych nadwyżek z działalności operacyjnej;
Tak oszacowany przedział wartości przedsiębiorstwa, wraz z rekomendacją poziomu wartości rzeczoznawcy sporządzającego raport, pozwoli Państwu na podjęcie optymalnej w danych warunkach rynkowych decyzji inwestycyjnej.

Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstwa sporządzamy działając zgodnie z naszymi kompetencjami, najlepszą wiedzą i przekonaniem, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, w sposób profesjonalny i rzetelny.

Wykonując powierzone zlecenia kierujemy się bezstronnością, obiektywizmem i niezależnością, przestrzegając zasad poufność informacji dotyczących Zlecającego i przedmiotu wyceny.

Wyceny przedsiębiorstwa

Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstwa przygotowujemy m.in. w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW), Nota interpretacyjna nr 5: „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”, wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w 2011. Preferujemy sprawdzony i polecany przez nas, zarówno w procesach sądowych (pełniąc funkcję biegłego sądowego z zakresu wyceny przedsiębiorstw) jak również w negocjacjach biznesowych, model oszacowania wartości przedsiębiorstwa w dwóch etapach:

 • Etap nr I wycena metodą majątkową (skorygowanych aktywów netto) gdzie podstawą wyceny są sprawozdania finansowe;
 • Etap nr II wycena metodą dochodową, na podstawie generowanych nadwyżek z działalności operacyjnej;
Tak oszacowany przedział wartości przedsiębiorstwa, wraz z rekomendacją poziomu wartości rzeczoznawcy sporządzającego raport, pozwoli Państwu na podjęcie optymalnej w danych warunkach rynkowych decyzji inwestycyjnej.

Raporty z wyceny wartości przedsiębiorstwa sporządzamy działając zgodnie z naszymi kompetencjami, najlepszą wiedzą i przekonaniem, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, w sposób profesjonalny i rzetelny.

Wykonując powierzone zlecenia kierujemy się bezstronnością, obiektywizmem i niezależnością, przestrzegając zasad poufność informacji dotyczących Zlecającego i przedmiotu wyceny.
Rodzaje sporządzanych raportów z wyceny przedsiębiorstwa

W ramach usług związanych z wyceną kapitałów własnych przedsiębiorstw oraz udziałów w kapitałach własnych przedsiębiorstw sporządzamy m.in. :
 • Pełny raport o wartości przedsiębiorstwa;
 • Uproszczony raport o wartości przedsiębiorstwa;
 • Kalkulację wartości przedsiębiorstwa;
Cele i funkcje wyceny przedsiębiorstwa

Cel wyceny uzależniony jest od funkcji jaką ma pełnić dana wycena. Przeważnie wyceny przedsiębiorstw dokonujemy w celu:
 • Kupna, sprzedaży, rozliczeń majątkowych (np. sądowych);
 • Postępowania układowego, upadłościowego lub likwidacji;
 • Łączenia lub podziału przedsiębiorstw;
 • Podwyższenia kapitału lub umorzenia akcji i udziałów;
 • Określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze;
 • Postępowań cywilnoprawnych;
 • Podatkowych;
 • Sprawozdawczości finansowej;
 • Weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu;
 • Ubezpieczenia;
 • Ustalenia wartości odszkodowania;
 • Kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.
Na podstawie dotychczasowego doświadczenia możemy wyróżnić typowe funkcje wyceny przedsiębiorstwa :

 • Funkcja doradcza (decyzyjna) – dostarczenie niezbędnych informacji w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi;
 • Funkcja argumentacyjna – dostarczenie informacji o przedsiębiorstwie i jego wartości, które mogą wzmacniać siłę przetargową jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach;
 • Funkcja mediacyjna – dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne;
 • Funkcja zabezpieczająca – dostarczenie informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości;
 • Funkcja informacyjna – dostarczenie uzyskanych w procesie wyceny informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.

Staramy się aby w zależności od rodzaju zlecenia, Państwa potrzeb i możliwości oraz Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny raport z wyceny przedsiębiorstwa zawierał co najmniej:

Staramy się aby w zależności od rodzaju zlecenia, Państwa potrzeb i możliwości oraz Zgodnie z Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny raport z wyceny przedsiębiorstwa zawierał co najmniej:

I. Specyfikację warunków zlecenia:

1. Przedmiot wyceny (np. udziały w kapitale własnym spółki, udziały w zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo – spółka, działalność gospodarcza);
2. Cel wyceny - zakładane wykorzystanie wyceny;
3. Dane Zlecającego oraz innych użytkowników wyceny;
4. Podanie szacowanego standardu wartości i jego definicji;
5. Dkreślenie podstawowego założenia wyceny (założenie kontynuowania działalności; założenie likwidacji);
6. Poziom wartości (np. pakiet kontrolny, płynność pakietu);
7. datę wyceny (na jaki dzień została przeprowadzona wycena) oraz datę przygotowania raportu;
8. Źródła informacji użyte w wycenie;
9. Inne kluczowe informacje i dane niezbędne do przedstawienia przedmiotu wyceny.

II. Opis przedsiębiorstwa i jego otoczenia:

1. Podanie formy prawnej (np. działalność gospodarcza, sp. jawna, sp. z o.o., SA itp.);
2. Opis historii przedsiębiorstwa;
3. Prezentację produktu / usługi;
4. Prezentację rynku / klientów;
5. Informacje o zarządzie;
6. Opis głównych aktywów oraz zobowiązań;
7. Prezentację ogólnych perspektyw / prognoz dla gospodarki, sektora oraz przedsiębiorstwa;
8. Opis historycznych transakcji dotyczących przedmiotu wyceny;
9. Informacje o sezonowości sprzedaży / działalności operacyjnej;
10. Informacje o konkurencji.

III. Analizę ekonomiczno-finansową:

1. Analizę historycznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa;
2. Rzetelne i jasne wyjaśnienie korekt do sprawozdań finansowych, jeśli były dokonywane dla celu przeprowadzenia wyceny;
3. Przedstawienie i wyjaśnienie głównych założeń do prognozy sprawozdań finansowych w zakresie rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych oraz bilansu;
4. Przeanalizowanie wyniku finansowego przedsiębiorstwa na tle sektora, w którym ono działa, jeśli cel wyceny tego wymaga.

IV. Opis zastosowanych metod wyceny oraz rekomendację wartości:

1. Uzasadnienie wyboru zastosowanych podejść i metod wyceny;
2. Charakterystykę każdej zastosowanej metody wyceny, z przedstawieniem poszczególnych etapów i procedur;
3. Wyjaśnienia, w jaki sposób kluczowe wskaźniki / parametry użyte w wycenie zostały oszacowane i przyjęte przez wyceniającego;
4. Rekomendowaną wartość wraz z uzasadnieniem.

V. Oświadczenia, klauzule, podpis wyceniającego:

Poniżej prezentujemy wyciąg z podstawowych metod wyceny przedsiębiorstw:

Metody majątkowe

Metody majątkowe reprezentują podejście zakładające, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki wycenianego majątku zawarte w bilansie, a nie ich zespół tworzący zorganizowane przedsiębiorstwo. Wobec czego wartość przedsiębiorstwa określaną metodą majątkową determinuje przede wszystkim rozmiar i struktura jego aktywów i pasywów. Wyróżnia się cztery rodzaje metod majątkowych: metodę księgową (metodę aktywów netto), metodę skorygowanych aktywów netto, metodę likwidacyjną, metodę odtworzeniową.

Metoda ta należy do najpopularniejszych technik wyceny przedsiębiorstw i najczęściej stosowanych metod majątkowych. Opiera się na badaniu bilansu spółki, na podstawie którego szacuje się wartość księgową aktywów netto. Analizuje się zarówno składniki majątku (aktywa ogółem), jak i zobowiązania. W obliczeniach odejmuje się od sumy aktywów spółki jej pasywa obce tzn. zobowiązania krótko- i długoterminowe (ew. inne mające charakter długu, czy pasywa bieżące jeśli występują w zależności od okoliczności tj. np. rezerwy, fundusze specjalne, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychody przyszłych okresów), w ten sposób otrzymujemy wartość księgową kapitału własnego. Gdy wartość rynkowa spółki (oszacowana np. metodami dochodowymi czy porównawczymi lub wynikająca z notować giełdowych) jest mniejsza od wartości księgowej lub iloraz wartości rynkowej spółki i wartości księgowej jest mniejszy od jedności można stwierdzić, że wartość akcji danej spółki jest niedowartościowana. W przypadku gdy wartość rynkowa spółki (kapitalizacja) jest znacznie wyższa od wartości księgowej lub iloraz wartości rynkowej spółki i wartości księgowej jest większy od jedności istnieje ryzyko przewartościowania akcji lub wartość księgowa ma niską wartość. Wycena tą metodą opiera się wyłącznie na wartościach księgowych, więc występuje ryzyko, że w momencie wyceny wartości prezentowane w bilansie nie będą odzwierciedlały aktualnej wartości rynkowej poszczególnych pozycji, a jedynie wartość historyczną.

Metoda ta opiera się przede wszystkim na analizie bilansu i ma na celu urynkowienie wartości kapitałów własnych (aktywów netto) analizowanego podmiotu. Metoda ta zakłada, że wycena po koszcie historycznym oraz zapisy księgowe badanego przedsiębiorstwa nie zawsze odzwierciedlają we właściwy sposób wartość kapitałów własnych. Wycena przedsiębiorstwa tą metodą polega na skorygowaniu bilansu o pozycje stanowiące majątek nieprodukcyjny, którego zbycie jest utrudnione lub niemożliwe lub ich wartość zostanie uznana za nieadekwatną do aktualnej sytuacji rynkowej. Aktualizacja najczęściej dotyczy: wartości nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, nominalnej wartości udziałów w innych spółkach, wartości zapasów, należności (pod kątem ich windykacji), zobowiązań ( pod kątem koniczności kalkulacji karnych odsetek), zobowiązań pozabilansowych.

Ponadto uwzględnione mogą zostać pozycje, które zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są składnikami bilansu (np. znaki towarowe, patenty, licencje, baza kluczowych klientów, siła robocza).

Metoda ta polega na oszacowaniu nakładów, jakie zmuszony byłby ponieść inwestor, chcący zbudować od podstaw przedsiębiorstwo identyczne lub bardzo zbliżone pod względem majątkowym do wycenianego podmiotu. Wartość ta wynika z różnicy pomiędzy ceną nowych składników majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo a ich rzeczywistym zużyciem.

Metoda ta pozwala oszacować wartość, jaką właściciel danego przedsiębiorstwa jest w stanie otrzymać po całkowitej likwidacji wycenianego podmiotu. Wartość likwidacyjną otrzymuje się po odjęciu od wpływów ze sprzedaży całego majątku spółki kosztów związanych z likwidacją (demontaż i wywóz urządzeń, odprawy dla pracowników, wszelkie opłaty) oraz pozostających do spłaty zobowiązań. W porównaniu z innymi metodami majątkowymi przy zastosowaniu metody likwidacyjnej otrzymuje się najniższą wartość wycenianej spółki. Metoda ta najczęściej stosowana jest przy wycenie przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości lub przedsiębiorstw nierentownych.